Kwaliteit Openbaar Bestuur / KOMPAS 2020: Samen werken aan een sterke regio

KOMPAS nieuwe stempel.jpgKOMPAS 2020
KOMPAS 2020 vormt de leidraad voor de Provinciale Statenverkiezingen die plaats vonden in maart 2015 en de Tweede Kamerverkiezingen 2017. In KOMPAS 2020 staan maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen centraal. Deze zijn leidend voor de rol en positie die provincies nu en in de toekomst vervullen. Deze rol kan per regio en per opgave verschillen van ‘regisseur’, ‘investeerder’ of ‘belangenassembleur’. De zeven kerntaken van provincies, zoals geformuleerd in ‘Profiel Provincies’ uit 2010, blijven onverkort van kracht:
  • Duurzame ruimtelijk ontwikkeling & waterbeheer
  • Milieu, energie & klimaat
  • Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden
  • Regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer
  • Regionale economie
  • Culturele infrastructuur & monumentenzorg
  • Kwaliteit van het openbaar bestuur

In het KOMPAS staan per kerntaak de maatschappelijke ontwikkelingen en daarbij horende provinciale opgaven beschreven. U kunt het document ‘KOMPAS 2020: samen werken aan een sterke regio’ hier downloaden. Een impressie van het 'verhaal van de provincies' krijgt u via onderstaand filmpje.

 

 
Proces
KOMPAS 2020 is de uitkomst van de gezamenlijke inspanning van provincies om - in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015 en de Tweede Kamerverkiezingen 2017 – een leidraad te hebben voor de periode tot en met 2020. KOMPAS 2020 is daarmee de opvolger van de visie “Profiel Provincies: een eigentijds profiel. Naar een beter openbaar bestuur” uit 2010.
 
Roadmap
Bij de opening van het Huis van de Provincies op 26 januari 2015 hebben de twaalf Commissarissen van de Koning de website www.kompas2020.nl gelanceerd. Deze 'roadmap' brengt de voorbeelden van succesvolle taakuitoefening door de provincies op een innovatieve manier in beeld met beeld, interviews, kaarten, muziek, tekst, foto’s en filmpjes.
 
KOMPAS 2020 brengt kennis samen vanuit drie lijnen:
-          het project Stip aan de Horizon (2012-2013)
-          het project Profiel Provincies (2013-2014)
-          Europa (2013-2014)          
                                                
Stip aan de Horizon
Hoewel we de toekomst niet kunnen voorspellen, betekent dit niet dat we niet over de toekomst na hoeven te denken. Binnen het project “Stip aan de Horizon” namen de provincies deze taak op zich. Het project had tot doel het debat te voeren over de kansen voor provincies na 2015 en het schetsen van  spraakmakende toekomstperspectieven op de rol van de (provinciale) overheid.  Eind 2013 heeft het project geleid tot een “synthese” die onder andere  via een visuele weergave  en een publicatie van de toekomstverkenning met trendanalyses en scenario’s wordt verwerkt in KOMPAS 2020. 
 
Lees meer over het (deel)project, de aanpak en de resultaten, op de “Stip aan de Horizon”-pagina
 
Profiel Provincies
In het project 'Profiel Provincies' stelden de provincies voorbeelden centraal van succesvolle taakuitoefening bij de uitvoering van de provinciale kerntaken. De projecten werden op creatieve wijze – en met een inhoudelijke samenhang - gepresenteerd tijdens speciale ‘Profiel’-bijeenkomsten voor de uitwisseling van best practices en lessons learnt. In deze bijeenkomsten beoordeelde een spiegelgroep van wetenschap, politiek en bestuur de provinciale voorbeelden met een blik van buiten gericht op de actualisatie van het provincie profiel. Voor de bijeenkomsten waren Statenleden, gedeputeerden, stakeholders en ambtenaren uitgenodigd. De uitkomsten worden gebruikt voor KOMPAS 2020 terwijl de provinciale voorbeelden zelf een illustratie zijn van KOMPAS 2020.
 
Lees meer over het (deel)project, de bijeenkomsten, de visualisatie(s) en de provinciale voorbeelden, op de “Profiel Provincies”-pagina.
 
Europa
De vergaande verschuiving van taken en verantwoordelijkheden van het rijk naar de provincies op dossiers waar de Europese Unie grotendeels het beleid bepaalt, maakte een nadere analyse van de rol en betrokkenheid van provincies in het Europese eenwordingsproces noodzakelijk. De positie van provincies binnen het (Europese) besluitvormingsproces dient overeen te komen met de verantwoordelijkheden die de provincie draagt voor de realisatie en uitvoering van het Europese beleid. De Radboud Universiteit heeft onderzoek gedaan naar de positie van provincies in Europese besluitvorming. Het rapport “Provinciaal positiespel in Brussel en Den Haag”  is leidend voor de Europese dimensie van KOMPAS 2020.
 
Lees meer over de provincies en Europa in de nieuwsberichten.